Informácie o spracovaní osobných údajov a o webe

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

týmto dokumentom vás informujeme o podmienkach a okolnostiach spracúvania vašich osobných údajov v spoločnosti ESCO Slovensko, a.s. (ďalej iba "ESCO Slovensko") a o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov v rámci ESCO Slovensko. Zároveň vás tuto cestou chceme informovať o zabezpečení ochrany osobných údajov a vašich právach súvisiacich so spracúvaním uvedených údajov.

Spracúvanie vašich osobných údajov v ESCO Slovensko je v súlade s právom Európskej únie. Dôsledne dodržiavame nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej iba "GDPR"), ktoré nadobudlo účinnosť dňom 25. mája 2018. Uvedená právna norma je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a je v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Táto informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len "Informácia") vysvetľuje, aké osobné údaje spoločnosť od vás alebo o vás spoločnosť ESCO Slovensko zhromažďuje prostredníctvom vzájomnej komunikácie v rámci nastavených obchodných vzťahov, pri poskytovaní a využívaní produktov a služieb, prípadne aké osobné údaje sú získavané zo strany iných osôb a informačných zdrojov a ako sú uvedené údaje, v zmysle platnej legislatívy, ďalej využívané. 

Okrem tejto súhrnnej informácie nájdete niektoré podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov rovnako aj v dokumentoch, ktoré vám poskytujeme v rámci vzájomnej komunikácie, alebo ktoré sa Vám zobrazia na internetových stránkach používaných spoločnosťou ESCO Slovensko, pre zjednodušenie a urýchlenie našej spoločnej komunikácie.

  

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

Všetky údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý nám umožňuje poskytovať vám produkty a služby, o ktoré máte záujem. Zároveň týmto spôsobom spoločnosť získava údaje, nevyhnutné pre plynulú vzájomnú obchodnú spoluprácu a zaistenie profesionálneho obslužného servisu, s ohľadom na splnenie našich právnych povinností, ale aj zabezpečenie ochrany našich oprávnených zájmov. Spoločnosť zhromažďuje dáta, ktoré jej pomáhajú zabezpečiť produkty a služby pre existujúcich zákazníkov a obchodných partnerov, ale aj identifikovať potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov, ktorí sa o naše služby zaujímajú, prípadne spoločnosť má záujem na ich oslovení. Ak to vyplynie z potreby konkrétnej situácie,  spracúvajú sa tiež ďalšie údaje, napríklad o  zástupcoch právnických osôb, vrátane členov štatutárnych orgánov a zamestnancov.

Naša spoločnosť spracúva predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:

 

Základné údaje

 

V našej spoločnosti považujeme za základné údaje najmä tieto:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne číslo preukazu totožnosti, rodné číslo alebo IČO;

Kontaktné údaje: adresa trvalého pobytu, doručovacia alebo iné kontaktná adresa, adresa odberného miesta, telefón, e-mailová adresa;

 

Ďalšie údaje

 

Spracúvame údaje, ktoré úzko súvisia so spôsobom, akým využívate naše produkty a služby alebo údaje, ktoré nám v priebehu využívania služieb poskytujete, prípadne údaje, ktoré sú priebežne vytvárané a vyplývajú  z povahy našej obchodnej spolupráce. Za takéto ďalšie údaje považujeme najmä:

číslo bankového účtu, podpis, údaje o platobnej morálke zákazníka, číslo zákazníckeho účtu, informácie získané na základe odpočtu meracích zariadení, cookies a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z plnenia konkrétnej zmluvy alebo príslušného právneho predpisu;

 

Objednávate si náš produkt alebo službu

 

Ak si objednávate náš produkt alebo službu, alebo sa o tieto zaujímate, odovzdávate nám základné údaje, prípadne ďalšie informácie potrebné k tomu, aby sme spolu mohli uzavrieť zmluvu, resp. aby sme mohli posúdiť, aký produkt alebo služba sú pre vás najvýhodnejšie.

 

Používate náš produkt alebo službu

Medzi používanie našich služieb patrí napr. poskytovanie kontrolnej činnosti z našej strany na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami. Ako prevádzkovateľ spracúvame v týchto prípadoch vaše údaje, ktoré ste nám odovzdali v súvislosti s prípravou a uzatvorením zmluvy na daný produkt alebo službu a tiež údaje, ktoré sme vám priradili pre jednoduchšie spracovanie vašich údajov v informačných systémoch (napr. identifikačné číslo zákazníka, identifikačné číslo poskytnutého zariadenia a pod.), ako aj ďalšie údaje, ktoré sme o vás získali v rámci plnenia dohodnutej zmluvy (napr. ktoré sme evidovali alebo namerali).

 

Komunikujete s nami

 

Vaše osobné údaje získavame aj v priebehu vašej komunikácie s nami. Nie je rozdiel medzi tým, či s nami komunikujete osobne, elektronicky, poštovou korešpondenciou, telefonicky alebo napríklad prostredníctvom dátovej schránky. Ak sa takto získané osobné údaje týkajú nami poskytovaného produktu alebo služby, je prevádzkovateľom takto poskytnutých údajov naša spoločnosť.

Ak sú v našich objektoch uskutočňované záznamy z kamier, vaše prípadné osobné údaje spravuje spoločnosť, ktorá tieto kamerové systémy prevádzkuje.

Pri užívaní našich internetových stránok a aplikácií vaše údaje spracúva spoločnosť, ktorá je označená v príslušnej časti elektronického kanála (napr. päta webovej stránky) ako jeho prevádzkovateľ alebo ako poskytovateľ služby.

 

Rokujete s inou spoločnosťou, než ktorej sa vaše konanie týka

 

Snažíme sa vám prístup k našim produktom čo najviac uľahčiť, preto vám ponúkame u niektorých produktov možnosť objednať si ich, prípadne obsluhovať, spravovať ich a komunikovať o nich aj prostredníctvom iných spoločností Skupiny ESCO Slovensko, než je naša spoločnosť. V takom prípade časť vašich údajov, najmä základné údaje potrebné pre vašu identifikáciu a autentizáciu, spracúva aj spoločnosť, s ktorou jednáte.

 

 

PRÁVNE ZÁKLADY A ÚČELY POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na nižšie uvedené účely, podľa nižšie uvedených právnych základov:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb môže byť v zmysle Nariadenia GDPR:

Prehľad konkrétnych účelov, právnych základov a dôb, počas ktorých budú osobné údaje uchovávané nájdete v tabuľke nižšie

V praxi sa najčastejšie budete stretávať s nasledovnými situáciami:

  

Zákaznícky servis

 

IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA ZÁKAZNÍKA

Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a poskytovať vám naše produkty alebo služby, potrebujeme poznať vaše základné údaje. Vašu identifikáciu a autentizáciu vyžadujeme aj v prípade, že si uplatňujete svoje práva v záležitostiach ochrany osobných údajov. Aby ste si mohli obsluhovať svoje produkty pomocou aplikácií a mohli s nami komunikovať elektronicky, spravujeme vaše prístupové údaje - najmä prihlasovacie mená a heslá, ktorá slúžia k bezpečnej autentifikácii vašej osoby.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

pre uzatvorenie a plnenie vašej zmluvy

Doba uchovávania osobných údajov:

Až 1 rok po ukončení zmluvy a po uplynutí skartačnej lehoty pre daný typ dokumentu.

VYUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK A ON-LINE PROSTREDIA

Pre tento účel spracúvame informácie, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou, vaše preferencie nastavenia služieb a údaje, ktoré na našich stránkach vyplníte. Získané informácie nám pomáhajú zabezpečiť pohodlné využívanie našich webových stránok. Údaje ukladáme na vaše zariadenie v podobe tzv. cookies. Pomocou nich môžeme rešpektovať vašu voľbu jazyka a uchovávame  vami uvedené údaje vo webových formulároch pre prípad, že sa k nim budete chcieť neskôr vrátiť. O spracovaní cookies vás informujeme samostatne, a to v nasledovnom oznámení: 

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Až 1 rok po ukončení zmluvy.

PRÍPRAVA ZMLUVY

Zhromažďujeme a spracúvame iba údaje, ktoré sú potrebné a nevyhnutné na návrh vašej zmluvy. Aby sme s vami mohli zmluvu uzavrieť, potrebujeme poznať vaše meno, dátum narodenia, príp. obchodné meno a IČO a vaše kontaktné údaje. Ďalší okruh údajov závisí od druhu produktu alebo služby, prípadne typu obchodnej spolupráce, ktorá je predmetom zmluvy.

K niektorým našim produktom je možné získať štátnu pomoc. Aby sme pre vás zaistili získanie štátnej pomoci, musíme podľa príslušného právneho predpisu spracúvať vaše osobné údaje a odovzdávať ich ďalej určeným štátnym orgánom. Vaše údaje až do podpisu zmluvy používame iba k príprave návrhu zmluvy na vašu žiadosť. Po podpise zmluvy spracúvame údaje za účelom jej realizácie; ak zmluva nebola podpísaná, spracúvame ich len, ak na ich spracúvanie existuje iný účel.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Do uzatvorenia zmluvy.

RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI A OBCHODNÝMI PARTNERMI

Rešpektujeme vaše potreby a preferencie. Za týmto účelom sa snažíme mať ucelený prehľad o tom, aké služby využívate. Riešime s vami najrôznejšie záležitosti týkajúce sa príslušného produktu alebo služby, najmä jeho založenie, nastavenie, zmeny, poskytovanie informácií o produkte a iné. Riešime aj vaše požiadavky, priania a sťažnosti na našich zákazníckych linkách, internetových stránkach, portálových riešeniach, v mobilných aplikáciách a ďalšími spôsobmi. Tieto požiadavky sa môžu okrem našich produktov a služieb týkať aj uplatňovania vašich práv v záležitostiach ochrany osobných údajov. Zisťujeme, či ste u našich spoločností v Skupine ESCO Slovensko spokojný a chcete nám naďalej zachovať priazeň.

Podobne máme záujem na riadení vzájomných vzťahov, pokiaľ s nami spolupracujete ako naši obchodný partneri.

Z týchto dôvodov spracúvame najmä príslušné údaje o produktoch a službách, respektíve obchodnej spolupráci, profilové údaje a údaje z našej komunikácie a interakcií, ktoré nám poskytnete.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Až 1 rok po ukončení zmluvy a po uplynutí skartačnej lehoty pre daný typ dokumentu.

VYUŽÍVANIE PRODUKTOV A SLUŽIEB

Tým, že ste si vybrali naše produkty a využívate naše služby, dochádza z našej strany k spracúvaniu vašich údajov. Predovšetkým ide o vaše základné údaje, údaje o produktoch a službách alebo obchodnej spolupráci, prípadne geolokačné údaje. Registrujeme ich, spravujeme a v spolupráci s vami aj udržiavame v aktuálnom stave. Ak využívate naše služby prostredníctvom internetovej aplikácie, zbierame aj údaje o vašej polohe. Na elektronických portáloch, ktoré využívate pre obsluhu produktov, vám zobrazujeme základné informácie o vás a vašich produktoch a tieto informácie spravujeme, aby sme vám obsluhu produktov a služieb uľahčili.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Až 1 rok po ukončení zmluvy a po uplynutí skartačnej lehoty pre daný typ dokumentu.

ZASIELANIE SERVISNÝCH SPRÁV

V rámci poskytovania našich služieb vám zasielame správy, ktoré slúžia na komfortnejšiu obsluhu poskytovaného produktu alebo služby. Za týmto účelom spracúvame vaše kontaktné údaje.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Až 1 rok po ukončení zmluvy a po uplynutí skartačnej lehoty pre daný typ dokumentu.

MARKETING

V rámci marketingových aktivít zasielame komerčné oznamy týkajúce sa produktov a služieb ESCO Slovensko, prípadne našich obchodných partnerov, rôznymi formami, vrátane využitia poštovej korešpondencie, telefónu, SMS, e-mailu, internetu, a tiež klientskych portálov, mobilných aplikácií a sociálnych sietí. Spracúvaním na účel marketingu rozumieme identifikáciu vašich preferencií a ponuky produktov a služieb pre vás. Na tento účel využívame zoskupovanie a hodnotenie základných údajov, údajov o produktoch a službách a profilových údajov vrátane profilovania, a to aj automatickými prostriedkami. Na základe výsledkov týchto analýz dokážeme nájsť produkty a služby resp. podmienky ich poskytovania, ktoré sa nám javia ako najviac vyhovujúce vašim potrebám. Tieto činnosti majú pomôcť tomu, aby sme vás neobťažovali s ponukami, ktoré sú pre vás zjavne nevhodné. Spracúvanie na účely priameho marketingu však možno považovať za spracúvanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu (napr. zasielanie e-mailov a SMS zákazníkom a obchodným partnerom), samozrejme za predpokladu, že sú dodržané ďalšie zákonné podmienky, napríklad zákona o elektronickom obchode.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Do odvolania vášho súhlasu. V prípadoch, kde sa súhas nevyžaduje po dobu 1 roka.

 

Bezpečnosť a riadenie rizík

 

PROFILOVANIE PRE POSÚDENIE OBCHODNÉHO RIZIKA

O riadení rizík vzťahujúcich sa k poskytovaniu našich služieb sa rozhodujeme na základe profilovania. Vaše profilové údaje využívame na vytvorenie individuálneho profilu a na posúdenie rizika, napr. či budete schopní plniť svoje záväzky. Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, musíme postupovať obozretne, preto na základe vnútorných kritérií hodnotíme rizikovosť poskytnutia určitého produktu alebo služby s pomocou vašich údajov. K tomu využívame externé registre aj interné databázy. Naša povinnosť postupovať obozretne sa premieta aj do radu ďalších účelov v uvedenej kategórii bezpečnosť a riadenie rizík.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Až 1 rok po ukončení zmluvy a po uplynutí skartačnej lehoty pre daný typ dokumentu.

PROFILOVANIE PRE PREDCHÁDZANIE A ODHALOVANIE PODVODNÉHO KONANIA

Vaše identifikačné údaje, údaje o produktoch a službách, profilové údaje a ďalšie údaje analyzujeme, aby sme predchádzali podvodným konaniam uskutočňovaným fyzicky, ako aj digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných podvodov (napr. informácie o ukradnutom občianskom preukaze).

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

v zmysle príslušných právnych predpisov.

KONTROLA A PREVENCIA PODVODNÉHO KONANIA

Náležitá odborná starostlivosť pri výkone našej činnosti zahŕňa aj kontrolu a preventívne opatrenia. Ide o činnosti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a ďalšie plnenie požadovaných krokov pre vyšetrovanie podozrenia z možného podvodu. Využívame váš dátový profil z procesu profilovania pre predchádzanie a odhaľovanie možného podvodného konania.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Až 1 rok po ukončení zmluvy a po uplynutí skartačnej lehoty pre daný typ dokumentu.

ÚČTOVNÍCTVO A DANE

Zhromažďujeme a spracúvame vaše identifikačné a transakčné údaje na účely plnenia našich účtovných a daňových povinností voči regulačným a štátnym orgánom, ktoré nám ukladá zákon o účtovníctve, zákon o DPH a ďalšie účtovné a daňové predpisy, a z dôvodu povinných hlásení regulačným orgánom.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

v zmysle príslušných právnych predpisov.

BEZPEČNOSŤ

Pre tieto účely chránime život a zdravie osôb, samotné údaje, ale aj fyzický majetok, napr. umiestnením kamier v našich obchodných miestach. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku pred protiprávnym konaním, najmä v rámci prevencie a objasňovania protiprávneho konania osôb v objektoch využívaných našou spoločnosťou. Záznamy z kamier spracúvame v súlade s účelom ich zriadenia a podľa prísnych pravidiel na zabezpečenie ochrany vašich údajov. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole Kamerové systémy. Spracovanie vašich údajov nám napomáha tiež v prevencii kybernetických rizík.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Vnútorná správa

 

VÝKON PRÁV SPOLOČNOSTI

Ak sme vývojom situácie v našich vzájomných vzťahoch nútení vymáhať naše pohľadávky právnou cestou, postupujeme v súlade so starostlivosťou riadneho hospodára. V prípade ak sme účastníkmi súdneho konania, ktoré sa týka vašej osoby, použijeme v nevyhnutnom rozsahu vaše základné údaje, údaje o produktoch a službách, údaje z našej komunikácie, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

v zmysle príslušných právnych predpisov.

TESTOVANIE ZMIEN SOFTWARU

Pri zavádzaní nového softvéru sa v niektorých prípadoch nemožno zaobísť bez jeho účinného testovania na dátach našich zákazníkov. Údaje o vás, ktoré sú uložené v príslušnom softvéri, preto v nevyhnutných prípadoch, keď nie sú dostatočné testovacie dáta, využívame na testovanie softvéru, softvérových zmien a prípadneho súvisiaceho školenia našich zamestnancov. Pritom uprednostňujeme, aby sa na testovanie s pomocou dát našich zákazníkov využívali časovo neaktuálne dáta. Ak na účely testovania softvéru je nevyhnutné použiť vaše osobné údaje, sú náležite zabezpečené pred ich prípadným zneužitím.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Nevyhnutne nutná doba, max. 3 roky.

VNÚTORNÁ SPRÁVA, REPORTING, RIADENIE INFORMÁCIÍ, OPTIMALIZÁCIA PROCESOV, ŠKOLENIE

Naši zamestnanci spracúvajú vaše osobné údaje pri plnení interných povinností nastavených v rámci každej spoločnosti v Skupine ESCO Slovensko. Napríklad pre jednotlivé obchodné prípady máme nastavený ucelený schvaľovací a reportovací systém. Vaše základné údaje, profilové údaje a údaje o produktoch a službách sú používané na účely plánovania, alebo vyhodnocovania väčšej efektivity. Na tieto účely sú dáta zoskupené (zhrnuté z veľkého počtu jednotlivých údajov do celkovej sumy) a výsledkom je súhrnné číslo, bez priamej väzby na konkrétnu osobu. Na základe právnych predpisov vypracovávame tiež rôzne výkazy.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

v zmysle príslušných právnych predpisov

VÝSKUM A VÝVOJ PRODUKTOV A SLUŽIEB

Na výskum úspešnosti našich produktov a služieb používame údaje o produktoch a službách a profilové údaje, aby sme prostredníctvom analýzy situácie na trhu mohli zlepšovať a inovovať tieto produkty a služby a ich ponukou posilňovať naše postavenie na trhu.

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov:

 

Doba uchovávania osobných údajov:

po dobu do ukončenia relevantného výskumu alebo vývoja produktu/služby

 

 

ZDROJE ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Naša spoločnosť získava vaše osobné údaje predovšetkým od vás v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy a ďalej v priebehu jej plnenia, prípadne od tretích osôb, ktoré takéto konanie sprostredkujú.

Naša spoločnosť vás vždy informuje o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov potrebné na poskytnutie konkrétnej služby a kedy je naopak dobrovoľné.  Poskytnutie osobných údajov však uľahčuje vzájomnú komunikáciu medzi vami a našou spoločnosťou a tak významne zefektívni poskytovanie služieb.

Vaše osobné údaje môžeme tiež získavať z verejných evidencií alebo od orgánov štátnej správy. V špecifických prípadoch na základe príslušných právnych predpisov môžeme získavať vaše osobné údaje aj z neverejných evidencií.

Naša spoločnosť za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, preukázateľnosti a bezpečnosti, môže monitorovať a zaznamenávať komunikáciu s vami (predovšetkým telefonické hovory na zákaznícke linky). O tejto skutočnosti vás vždy vopred informujeme a využitie tohto postupu môžete odmietnuť.

Bližšie informácie k zdrojom vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, sú uvedené v nasledujúcich príkladoch.

 

 

Zdroje vašich údajov pre marketingové potreby

 

Pre tieto potreby používame údaje, ktoré sme zhromaždili sami priamo od vás, ale aj uverejnené údaje, resp. údaje získané prostredníctvom tretích strán. Za týmto účelom spracúvame vaše kontaktné údaje a profilové údaje a iné údaje, ktoré o sebe zverejníte, alebo sú o vás zverejnené na internete.

 

 

Zdroje údajov pre bezpečnosť a riadenie rizík

 

Pre tieto potreby používame vaše údaje uchovávané v interných databázach, získané priamo od vás alebo o vás na základe existujúcej, prípadne i predchádzajúcej zmluvnej spolupráce, ktoré obsahujú informácie potrebné na posúdenie bezpečnosti a riadenia rizík. Zdrojom týchto vašich údajov môžu byť tiež informácie zdieľané medzi spoločnosťami Skupiny ESCO Slovensko za uvedeným týmto účelom.

 

 

Osobné údaje uvedené vo verejných registroch

 

V prípadoch, v ktorých uplatňujeme naše oprávnené záujmy, najmä náš záujem konať obozretne, môžeme získavať vaše základné údaje a niektoré ďalšie údaje aj z verejných alebo neverejných registrov, napríklad zo živnostenského registra, katastra nehnuteľností a podobných.

 

 

 

SPRACÚVANIE A ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť spracúva vaše údaje manuálne i automatizovane. Pri automatizovanom spracovaní vašich údajov ale nepoužívame automatizované rozhodovanie, ktoré by mohlo mať vplyv na vaše práva.

Ochrana vašich údajov v našej spoločnosti je organizačne a technicky zabezpečená v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Porovnateľnú úroveň zabezpečenia vašich údajov vyžadujeme aj od všetkých našich sprostredkovateľov osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov okrem našej spoločnosti a jej zamestnancov spracúvané tiež niektorými ďalšími spoločnosťami zo Skupiny ESCO Slovensko prípadne inými subjektmi mimo ESCO Slovensko ako sprostredkovateľmi vašich údajov. Vaše údaje týmto spoločnostiam alebo subjektom odovzdávame len v tom prípade, že spĺňajú nami definované organizačné a technické podmienky na zabezpečenie ich náležitej ochrany a taktiež sú písomnou zmluvou zaviazaní k dodržaniu dohodnutých podmienok spracovania vašich údajov aj zaistenie stanovenej ochrany.

Dôvodom pre odovzdávanie vašich údajov týmto ďalším spoločnostiam alebo subjektom ako sprostredkovateľom je spravidla skutočnosť, že využívajú vedomosti, postupy alebo technológie s potrebnou odbornou úrovňou, ktorá im umožňuje efektívnejšie dosiahnuť niektorý s vyššie uvedených účelov spracúvania a zaistiť pritom aj potrebnú ochranu vašich osobných údajov.

Niektoré naše produkty alebo služby sú poskytované v spolupráci so spoločnosťami mimo ESCO Slovensko, ako sú obchodní zástupcovia a dodávatelia. Prípadne sú na vašu žiadosť sprevádzané produktom alebo službou inej spolupracujúcej spoločnosti, ako napríklad zmluvou o spotrebiteľskom úvere. Vo všetkých takýchto prípadoch dochádza k zdieľaniu respektíve spracovanie vašich osobných údajov na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť na základe oprávnenej žiadosti odovzdané tiež tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie takých osobných údajov, ako sú rôzne štátne orgány.

Naša spoločnosť zdieľa vaše základné údaje, prípadne údaje o produktoch a službách a údaje z našej komunikácie s niektorými ďalšími spoločnosťami zo Skupiny ESCO Slovensko. Postupujeme tak predovšetkým kvôli ochrane našich práv a oprávnených záujmov. Údaje zdieľame nielen pre našu bezpečnosť a riadenie rizík, ale aj pre zachovanie integrity, aktuálnosti vašich údajov, ale aj z dôvodu zabezpečenia rýchlej a kvalitnej obsluhy v rámci identifikácie a autentifikácie zákazníka, riadenie vzťahov so zákazníkmi, ako aj pre vaše používanie produktov a služieb. Údaje ďalej zdieľame pre naše administratívne účely. Vďaka tomu vás môžeme efektívne obslúžiť a plniť vaše požiadavky v širšej sieti vybraných spoločností Skupiny ESCO Slovensko.

 

Súbory cookie

 

K personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze návštevnosti webových stránok našej spoločnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri  môžu tieto údaje skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v súvislosti s tým, že používate ich služby.

Podrobné informácie k súborom cookies sú Vám k dispozícii v Cookies policy.

 

 

Kamerové systémy

 

Za účelom zaistenia bezpečnosti objektov, v ktorých vykonávame obchodné a ďalšie činnosti, a tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, naša spoločnosť využíva inštalované kamerové systémy so záznamom. Na umiestnenie týchto kamerových systémov vás vždy upozorňujeme informačnými ceduľkami a piktogramami pri vstupe do takého priestoru, s označením konkrétnej správcovskej spoločnosti. Vaše osobné údaje získané týmto spôsobom spravuje spoločnosť ESCO Slovensko, ktorá uvedené kamerové systémy prevádzkuje.

Nasnímané kamerové záznamy sú v prípade bezpečnostných incidentov sprístupnené pre vyhodnotenie len určeným zamestnancom našej spoločnosti. Odovzdané môžu byť len orgánom činným v trestnom konaní alebo správnym orgánom pre vedenie priestupkového konania, a to na základe ich písomnej žiadosti. Naša spoločnosť môže týmto orgánom záznamy poskytnúť aj na základe vlastného rozhodnutia, ak má podozrenie zo spáchania trestného činu alebo priestupku, ktoré sú na zázname zachytené. Nasnímané záznamy sú uložené zabezpečeným spôsobom. V prípade ak nedôjde k ich odovzdanie oprávneným štátnym orgánom, sú po uplynutí stanovenej lehoty zmazané.

 

 

Odovzdávanie údajov v rámci spoločností Skupiny ESCO Slovensko

 

V rámci spoločností Skupiny ESCO Slovensko si odovzdávame vaše osobné údaje len medzi vybranými spoločnosťami a používame ich za účelom vnútornej správy a reportingu. Rovnako sú odovzdávane v prípade, ak vám prenos údajov môže uľahčiť napr. uzatváranie zmluvy a riešenia záležitostí týkajúcich sa vašich produktov naprieč vybranými spoločnosťami Skupiny ESCO Slovensko, ktoré ich poskytujú. Údaje si tiež môžeme odovzdávať z dôvodov obozretného prístupu na zaistenie bezpečnosti, ako je uvedené vyššie.

 

 

Naši sprostredkovatelia

 

Naše produkty predávame a obsluhujeme najmä vlastnými zamestnancami našej spoločnosti, prípadne prostredníctvom vybraných spoločností patriacich do Skupiny ESCO Slovensko. Využívame však aj externú sieť zmluvných partnerov.

Pokiaľ niekoho ďalšieho poveríme výkonom určitej činnosti tvoriacej súčasť našich činností alebo služieb, môže pri nej dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch sa títo naši dodávatelia alebo externí obchodní zástupcovia stávajú súčasne sprostredkovateľmi osobných údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený nakladať s údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, ktorou bol zo strany našej spoločnosti poverený. V takom prípade nie je na výkon spracovateľskej činnosti vyžadovaný váš súhlas, pretože takéto spracovanie umožňuje priamo právny predpis.

Na spracúvanie vašich údajov mimo ESCO Slovensko využívame najmä tieto kategórie sprostredkovateľov:

Príjemcovia osobných údajov a vyžiadanie bez súhlasu

 

Niektoré orgány verejnej správy a ďalšie organizácie sú oprávnené vyžiadať si informácie o vás. Ide najmä o finančné úrady, súdy, prokuratúru alebo Políciu SR. Vaše údaje poskytujeme výhradne len vtedy, ak nám takúto povinnosť stanovuje príslušný právny predpis.

  

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dôležitým cieľom našej spoločnosti je chrániť a zabezpečiť vaše osobné údaje. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním a zverejnením využívame rôzne technológie, postupy a procesy. Poskytnuté osobné údaje napríklad spracúvame na počítačových systémoch a uchovávame v dátových úložiskách s obmedzeným prístupom. Pre prenosy osobných údajov s vysokým stupňom dôvernosti (ako sú napríklad čísla bankových účtov alebo heslá) v prostredí internetu využívame pre ich ochranu šifrovanie.

KDE UKLADÁME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje zhromažďované Našou spoločností sú spracúvané a uložené výhradne na území Slovenskej republiky.

 

Pre súbory cookie sú využívané služby spoločnosti Google Inc., ktorá sídli mimo územia štátov EÚ a to v USA. V týchto prípadoch pred poskytnutím osobných údajov posudzujeme, či vybraný prevádzkovateľ poskytuje vhodné záruky a podmienky, vrátane vymáhateľnosti vašich práv ako dotknutej osoby, za súčasného posúdenia účinnej právnej ochrany osobných údajov v danej krajine. K poskytnutiu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii môže dôjsť iba pri splnení podmienky, že vybraný sprostredkovateľ alebo ďalší sprostredkovateľ je schopný poskytnúť vhodné organizačno-technické záruky a v krajine tohto sprostredkovateľa alebo ďalšieho sprostredkovateľa existuje vymáhateľnosť práva dotknutých osôb a účinná právna ochrana dotknutých osôb.

Vhodnými zárukami môžu byť:

a) právne závazné a vymáhateľné nástroje medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnými sukjektmi ;

b) záväzné podnikové pravidlá;

c) štandardné doložky o ochrane osobných údajov prijatých Európskou komisiou;

d) štandardné doložky o ochrane údajov prijatých relevantným úradom dozoru a schválených Európskou komisiou;

e) schválený kódex správania so zaväznými a vymáhateľnými zaväzkami sprostredkovateľa v tretej krajine uplatňovať vhodné záruky a to aj ohľadne práv dotknutých osôb;

f) schválený mechanizmus pre vydanie osvedčení spolu so zaväznými a vymáhateľnými zaväzkami sprostredkovateľa v tretej krajine uplatňovať vhodné záruky, a to aj ohľadom práv dotknutých osôb.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť uchováva vaše osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú k poskytovanie produktov a služieb, dokončenie požadovaných transakcií alebo k ďalším nevyhnutným účelom, ako je dodržiavanie našich právnych povinností, zmluvných záväzkov, riešenie sporov a právne vymáhanie zjednaných dohôd. Tieto potreby sú rozdielne, v závislosti od druhu poskytovaného produktu alebo služby, prípadne iného druhu dojednaného zmluvného vzťahu. Skutočná doba uchovávania informácií sa preto môže výrazne líšiť.

Pri nakladaní s vašimi údajmi na konkrétne účely rešpektujeme pravidlá dátovej minimalizácie, teda zhromažďujeme len také vaše údaje, ktoré na konkrétny účel nevyhnutne potrebujeme. Súčasne si nastavujeme striktné vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že tieto vaše údaje neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení.

Takmer u všetkých zmluvných vzťahov musíme zabezpečiť dokladovanie výpočtu a odvodu daní, vyplývajúce z právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a s ňou súvisiace daňové konanie. Podľa týchto právnych predpisov sme povinní uchovávať daňové doklady a evidenciu s podrobnými údajmi, vzťahujúcimi sa k poskytnutým vybraným službám, 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Všeobecne sme tak väčšinu základných údajov a údajov o produktoch a službách povinní uchovávať na základe týchto právnych predpisov.

Vo výnimočných prípadoch, napríklad pri vedení súdneho sporu, môže z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov dôjsť aj k dlhšiemu uchovaniu dokladov obsahujúcich vaše osobné údaje. A to najmä v prípade, že by sme museli predkladať dôkazy v súdnom spore (s ohľadom na zákonné premlčacie lehoty napr. v súvislosti s poskytnutými zárukami).

VAŠE PRÁVA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť sa usiluje o transparentné a korektné spracúvanie vašich osobných údajov, a zabezpečenie ich primeranej ochrany, vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Aby sme vás uistili o našom zodpovednom prístupe k spracúvaniu vašich údajov, sme pripravení rýchlo a profesionálne reagovať na vaše oprávnené požiadavky, ktorými si môžete overiť našu zodpovednosť pri spracúvaní vašich údajov a prípadne nám pomôcť napraviť nedostatky, pokiaľ sa v tejto činnosti výnimočne vyskytnú.

Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas pre budúce spracovanie kedykoľvek odvolať.

Máte právo od nás ako prevádzkovateľa údajov požadovať prístup k svojim osobným údajom a podrobnejšie informácie o ich spracúvaní.

Máte právo od nás požadovať opravu vašich nepresných alebo neúplných osobných údajov.

Máte právo nás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, umožňujúcom ich odovzdanie inému správcovi, ak sme ich získali na základe vášho súhlasu alebo v súvislosti s uzatváraním a plnením zmluvy a sú spracúvané automatizovane.

Máte právo podať námietku týkajúcu sa spracúvania niektorých alebo všetkých vašich osobných údajov.

Máte právo požiadať o výmaz vašich osobných údajov, pokiaľ už nemáme žiadny právny dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak buď s vaším súhlasom alebo na základe príslušných právnych základov umožňujúcich poskytovanie vami používaných produktov a služieb, zabezpečenie chodu našej spoločnosti, plnenie našich zmluvných a právnych záväzkov, zabezpečujúce ochranu a zabezpečenie našich systémov a našich zákazníkov, alebo plnenie iných oprávnených záujmov našej spoločnosti tak, ako je popísané vo vyššie uvedených častiach tejto informácie. Niektoré vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, pokiaľ nám ho udelíte (napr. nastavením cookies).

Chcem mať prehľad, aké moje údaje spracúvate

Máte právo na prístup k vašim údajom a ďalšie súvisiace informácie. Práva tretích strán však týmto nesmú byť dotknuté. Takéto údaje a informácie vám poskytneme bezplatne. V prípade, ak by ste ich požadovali neprimerane často, máme možnosť požadovať od vás úhradu zodpovedajúcu nákladom za poskytnutie týchto údajov a informácií. Ak vám zasielame pravidelné vyúčtovania poskytovaných produktov a služieb, dostávate podstatné informácie o vašich osobných údajoch prostredníctvom tohto dokumentu.

Mám záujem o opravu mojich údajov

Môže sa stať, že vaše údaje sú nesprávne zaznamenané, alebo neaktuálne. Na vašu žiadosť ich samozrejme opravíme a rovnako tak doplníme neúplné údaje o vás, ak nás na to upozorníte.

Neprajem si, aby ste moje osobné údaje ďalej používali

Plne rešpektujeme vaše právo na vymazanie osobných údajov. Akonáhle skončia všetky dôvody na ich zachovanie, vykonáme ich vymazanie, a to aj bez vašej žiadosti. Ak nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov predtým, oznámime vám z akého dôvodu a ako dlho ešte musíme vaše údaje uchovať, než dôjde k ich vymazaniu.

Myslím, že niektoré moje osobné údaje používate neoprávnene

Na základe vašej námietky posúdime a do jej vyriešenia zablokujeme prípadné používanie vašich osobných údajov, pri ktorých budú pochybnosti, či ich používame v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nechcem vám poskytnúť niektoré svoje osobné údaje

Nie ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje. Vždy vás budeme v konkrétnych situáciách informovať, ktoré Vaše osobné údaje sú pre uzatvorenie príslušnej zmluvy nutné a kedy nás vaše prípadné odmietnutie dovedie k záveru, že vám nebudeme môcť ponúkaný produkt alebo službu poskytnúť.

Chcem obmedziť marketing

Ak vám prichádzajú naše obchodné ponuky na základe nášho oprávneného záujmu, môžete zasielanie našich ponúk na základe nášho oprávneného záujmu zastaviť (zo zasielania ponúk sa odhlásiť) nasledujúcimi spôsobmi:

priamo v našich obchodných oznámeniach je vložený odkaz na možnosť zastavenia ich zasielania

v rámci telefonického rozhovoru s našim zákazníckym centrom to poviete nášmu zamestnancovi

alebo nám to napíšete na adresu info@escoslovensko.sk, predmet: "spracúvanie osobných údajov"

Pre správne pochopenie vás chceme upozorniť, že obmedzením marketingu nedôjde na našej strane k zastaveniu komunikácie s vami. Podľa potreby budeme využívať aj naďalej vaše kontaktné údaje pre zasielanie servisných správ, prípadne iných informácií nemarketingového charakteru, ktoré súvisia s vašim produktom alebo službou, ktoré vám poskytujeme.

Ak navštevujete naše internetové stránky, môžete svoj súhlas so spracovaním cookies zmeniť alebo odvolať postupom uvedeným v návode ich nastavenia na príslušných internetových stránkach.

MOŽNÉ ZMENY TEJTO INFORMÁCIE

V priebehu času môže dochádzať k zmene právnych predpisov upravujúcich pravidlá a podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov alebo k zmene našich podmienok, postupov a spôsobov spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Budeme vás o nich vždy informovať prostredníctvom aktualizácie tejto Informácie, ak si daná zmena nevyžiada, aby sme vám o nej dali vedieť tiež formou individuálnej komunikácie (listom alebo elektronickou správou).

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte žiadosť alebo sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, prípadne otázku na osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov v Našej spoločnosti, kontaktujte nás prosím elektronicky na e-mailovej adrese: info@escoslovensko.sk alebo poštou na adrese ESCO Slovensko, Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava. Na vaše žiadosti, otázky alebo sťažnosti odpovieme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od ich doručenia. Ak by sme z dôvodu zložitosti riešení vašej žiadosti alebo vysokého počtu žiadostí ďalších osôb nedokázali vašu žiadosť vybaviť včas, budeme vás informovať o potrebnom predĺžení lehoty.

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Osobu môžete kontaktovať na adrese ESCO Slovensko, Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@escoslovensko.sk.

Dátum vydania/poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 1. 2. 2021