OBNOVA BUDOV – AKO VYUŽIŤ POTENCIÁL Z EUROFONDOV

1. 6. 2021

Dnešné odborné online podujatie, organizované platformou Budovy pre budúcnosť, bolo zamerané na otázky k financovaniu obnovy budov na Slovensku z prostriedkov európskych fondov.

 

Téma obnovy budov je v čase príprav implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ako aj pri tvorbe nového programového obdobia 2021 - 2027 a zároveň jediného centralizovaného Operačného programu Slovensko mimoriadne aktuálna. Správne nastavenie procesov pri čerpaní prostriedkov na obnovu budov môže Slovensku významne pomôcť pri plnení svojich klimatických záväzkov a zároveň prispieť k uhlíkovej neutralite. Európska únia vyčlenila Slovensku do roku 2027 na túto oblasť takmer 1,5 mld. Eur. Motivačné a jednoduché nastavenie spôsobu čerpania prostriedkov môže podporiť záujem verejného aj súkromného sektoru.

Do odbornej diskusie prispeli Daniela Galandová, primátorka mesta Snina, Dušan Petráš, prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov, JUDr. Naďa Hartmann, generálna riaditeľka ESCO Slovensko, Tomáš Ševčík, generálny riaditeľ e-Dome a Miroslav Zliechovec, senior manažér zo spoločnosti Saint Gobain.

Osobitnou témou online podujatia bolo využívanie garantovanej energetickej služby (GES) pri komplexnej obnove budov a jej význam pri maximalizácii energetických úspor.

 

Prínosom GES služieb je dlhodobé zabezpečenie energetických úspor a to nielen pri samotnej obnove budov, ale aj počas doby splácania vynaložených investícii. Pri GES službách je možné splácanie investície z akýchkoľvek návratných zdrojov preniesť na poskytovateľa, ktorý zabezpečí ich krytie z energetických úspor v dohodnutom období. Keďže poskytovateľ GES služby ako odborný subjekt zodpovedá za splatenie investície, je jeho prioritným záujmom, aby boli stanovené energetické úspory dlhodobo dosahované a zároveň ho motivujú, aby hľadal ďalšie možnosti energetického zefektívnenia.  Tento spôsob obnovy budov je možné použiť aj v rámci implementácie nového OP Slovensko,“ uviedla JUDr. Naďa Hartmann, generálna riaditeľka ESCO Slovensko. 

Je pravdepodobné, že v novom programovom období bude využívanie garantovaných energetických služieb pri komplexných obnovách budov osobitne podporované. Preferencia vychádza z výhod kombinácie motivujúcich nenávratných zdrojov s návratnými. 

 

O ESCO Slovensko:

ESCO Slovensko, a. s. (Energy Service Company), je spoločný podnik spoločností ČEZ ESCO a SPP, ktorý komplexne pokrýva energetické potreby firiem, obcí a inštitúcií všetkých veľkostí. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zaisťuje výrobu a dodávku tepla, energetické audity a  poradenstvo, výstavbu elektrických zariadení, kogeneračných jednotiek a strešných fotovoltaických elektrární. Pre celý rad zákazníkov aj ich energetické zariadenia prevádzkuje a poskytuje služby týkajúce sa údržby a servisu. Do skupiny patria spoločnosti AZ KLIMA SK, ESCO Distribučné sústavy, ESCO Servis, e-Dome, KLF-Distribúcia a SPRAVBYTKOMFORT. Viac na www.escoslovensko.sk