Pre Nové Mesto nad Váhom sme vybudovali jeden z technologicky najmodernejších systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) na Slovensku

Po vybudovaní energobloku bude Mestský bytový podnik v NMnV okrem výroby tepla a teplej úžitkovej vody produkovať aj vlastnú elektrickú energiu, prioritne pre vlastnú spotrebu. Naše riešenie tak popri zvýšení bezpečnosti dodávky tepla prispeje aj k minimalizácii dôsledkov nárastu cien plynu a elektriny na koncových odberateľov.

28. 6. 2022

Dobudovaný energoblok pozostáva z kogeneračnej jednotky s elektrickým výkonom 528 kW, tepelným výkonom 672 kW a z plynového nízkoteplotného kotla s výkonom do 700 kW. Je doplnený systémovým riešením dvomi tepelnými čerpadlami s tepelným výkonom do 300 kW, ktoré pomocou sústavy výmenníkov zvyšujú účinnosť zdroja využitím aerotermickej a aerotermálnej energie, ako aj s využitím odpadného tepla z priemyselných procesov, v tomto prípade tepla zo spalín kogeneračnej jednotky a plynového kotla.

Ako zhrnul riaditeľ Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom Stanislav Vavrek: „Na efektívnu prevádzku tepelného hospodárstva bola modernizácia nášho systému výroby tepla nevyhnutná. Projekt okrem zvýšenia kvality dodávky tepla na ďalšie dekády pomôže aj stabilizovať ceny pre našich odberateľov. Zvolené riešenie modernizácie navyše nezaťaží rozpočet bytového podniku, lebo náklady na modernizáciu sa budú hradiť z dosiahnutých energetických úspor.“

Viac informácií o modernizácii CZT v Novom Meste nad Váhom nájdete na tomto odkaze a na našom LI profile.