Slovak Investment Holding poskytne úver 4 milióny eur skupine ESCO Slovensko, podporené investície budú smerovať k energetickej úspore podnikov

Bratislava 10. januára 2023 – Slovak Investment Holding (SIH) a skupina ESCO Slovensko podpísali úverovú zmluvu v sume 4 milióny eur. Vytvorí sa tak priestor pre projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti podnikov pri znížení produkcie skleníkových plynov.

11. 1. 2023

Trh produktov a služieb v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku prechádza dôležitým vývojom. Vplýva naň rastúci dôraz domácich a európskych politík na environmentálnu udržateľnosť, ako aj regulačné zmeny v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku a osobitne v segmente garantovaných energetických služieb (GES). Slovak Investment Holding považuje rozvoj trhu s energetickými službami za jednu z kľúčových oblastí potrebných na dosiahnutie klimatických cieľov v rámci Slovenska.

Napĺňanie cieľov energetickej úspory a efektívnosti podporí aj podpísaná úverová zmluva medzi SIH a skupinou ESCO Slovensko, dominantným poskytovateľom GES služieb. Poskytnuté úverové prostriedky sú viazané na dlhodobé investície podnikov do energetickej efektívnosti, čo reflektuje tiež nastavená splatnosť úveru.

Za SIH zmluvu podpísali Peter Fröhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, a Miloš Ješko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva. ESCO Slovensko zastupovali Naďa Hartmann, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva, a Juraj Mihaľ, finančný riaditeľ a člen predstavenstva. 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov, a nie grantovým spôsobom.