ZELENÚ ENERGIU PODPORÍ VÝZNAMNÁ FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Na úzkej spolupráci pri financovaní zelených projektov a tvorbe zelenšieho Slovenska sa dohodla spoločnosť ESCO Slovensko a ČSOB.

15. 11. 2021

ESCO Slovensko je lídrom v oblasti energeticky efektívnych, úsporných a environmentálne vhodných riešení pre firmy, obce aj štát. ČSOB je popredná finančná inštitúcia pôsobiaca v SR a spolu s materskou skupinou KBC sa významne angažuje v  oblasti podpory trvalo udržateľných riešení a podnikania.  

 

„ Spolupráca s ČSOB je mimoriadne významná pre našu ESCO Slovensko skupinu nielen preto, že je vôbec  prvá spolupráca s bankovou inštitúciou potvrdená záväzným dokumentom, ale že otvára úplne nové možnosti realizácie projektov pre našich klientov a naše nové produkty“, uviedla JUDr. Naďa Hartmann MA, LL.m, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ESCO Slovensko a.s..   

„Téma prechodu na trvalo udržateľné riešenia a fungovanie je pre nás vysoko aktuálna a aktívne sa jej venujeme vo viacerých oblastiach – od politiky úverovania, poradenstva pri prechode z tzv. hnedej na zelenú formu podnikania až po produktové zameranie. Preto sme hrdí na to, že sme sa stali finančným partnerom pri tak ambicióznom a súčasne nevyhnutnom projekte. Veríme, že partnerstiev, ktorých cieľom je aktívne budovať zelenú cestu, bude pribúdať a v ČSOB sme pripravení byť pri tom,“ uviedol v tejto súvislosti Daniel Kollár, generálny riaditeľ ĆSOB na Slovensku.

 

Spolupráca ČSOB a ESCO Slovensko má prispieť k napĺňaniu cieľov, ku ktorým sa EU a Slovenská republika zaviazala na poli zníženia emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok pri zachovaní, respektíve zvýšení energetickej bezpečnosti  a cenovej dostupnosti jednotlivých druhov energie.

 

„Našou prioritou je zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie závislosti na dodávkach energií a to najmä v rozhodujúcich sektoroch priemyslu a budov,“ doplnil Ing. Michal Pasák výkonný riaditeľ a člen predstavenstva ESCO Slovensko.

 

V rámci spolupráce sa obe inštitúcie budú snažiť zároveň odstraňovať jestvujúce bariéry rozvoja energetických služieb a zavádzania zelených technológií na Slovensku a spoločne sa uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR pre svojich klientov.