Zmena akcionára spoločnosti ESCO Slovensko, a.s.

23. 1. 2024

K dátumu 1. 1. 2024 došlo k zmene jedného z akcionárov spoločnosti ESCO Slovensko. Z prevodcu ČEZ ESCO, a.s. na nadobúdateľa ČEZ Invest Slovensko, a.s.. Zmena akcionára prebehla v rámci Skupiny ČEZ, táto zmena nemá žiaden vplyv na ďalšie fungovanie spoločnosti. Uvedená zmena nastala na základe internej dohody v skupine a po riadnom informovaní druhého akcionára spoločnosti, v súlade so stratégiou Skupiny ČEZ na Slovensku.